ทำมิเตอร์ไฟฟ้าแบบ Static ให้ถูกลง

นอกเหนือไปจากความคงทนของมิเตอร์เชิงกล ทำให้มันยังคงได้รับความนิยมอยู่ในท้องตลาด

แต่ความต้องการของระบบอัตโนมัติในการอ่านค่ามิเตอร์ทางไกลและการป้องกันการงัดแงะหรือดัดแปลง,

จึงทำให้เกิดความต้องการมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถอ่านค่าไฟฟ้าและประมวลผลด้วยระบบทางไกลได้(AMR system) .

รูปที่ 1 สมาร์ทมิเตอร์

ด้วยความต้องการนี้ทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ชนิดที่เรียกว่า “สมาร์ทมิเตอร์”(Smart Meter) และอีกชนิดที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกันแต่ไม่มีฟังก์ชั่น AMR

ชนิดที่เรียกว่า “สแตติกมิเตอร์” ( Static Meters ). แต่ด้วยราคาของสแตติกมิเตอร์ ณ ขณะนี้ยังถือว่าสูงหากเปรียบเทียบกับ สมาร์ทมิเตอร์ และนอกจากราคายังเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจแล้วยังมีตัวแปรที่สำคัญอีกคือ ความสิ้นเปลืองพลังงาน เพื่อตอบโจทย์ในสิ่งที่ตลาดคาดหวัง อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ภายในจึงเป็นตัวแปรสำคัญที่จะตอบสนองตลาดได้

บล๊อคไดอแกรมดังรูปที่ 2 นี้คือ พาร์ทอิเลคทรอนิคที่สามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่ตลาดคาดหวังได้นั้นคือ

1. ความสิ้นเปลืองพลังงานที่น้อยลง
2. ต้นทุนชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ที่ลดลง

ประโยชน์ที่ได้จากพาร์ทอิเลคทรอนิกส์ภายใน

– MCU RL78/I1C → ได้ความเที่ยงตรงถึง 16 bit จากการวัด

– LDO ISL80505 → ให้กระแสแบบซอสซิงถึง 500 mA

– RS-485 Transceiver ISL8485E → ให้การสื่อสารแบบ RS-485แบบสมดุล

– Photocoupler PS2514L → ด้วยวัสดุจาก gallium arsenide (GaAs) ทำให้สามารถรองรับความถี่สวิทชิงที่สูงและยังให้ความต้านทานฝั่งโหลดสูงอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดพาร์ทโทร 0922744173 หรือ 02652-5191 บริษัท ทาชิบานา เซลล์ จำกัด

Credit:
https://www.renesas.com/us/en/application/home-building/1-phase-static-meter

https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_meter

Nataphonng Thipkham

Leave a Reply