Tag: analog sensor

เปรียบเทียบ Digital Sensor และ Analog Sensor

การเลือกใช้เซนเซอร์ให้เหมาะสมกับการรับรู้สถานะการณ์ต่าง ๆ ของระบบ เช่น อุณหภูมิ, ความเร็ว, ความเร็วรอบ
ความดัน, ความเข้มของแสง, การบอกตำแหน่ง, ความเร่ง, เสียง

READ MORE เปรียบเทียบ Digital Sensor และ Analog Sensor